Meny

Forslag til styrende organer og ledelse

Forstanderskapet

Forstanderskapet skal i en overgangsperiode på minst to år bestå av et midlertidig
forstanderskap hvor de fusjonerte bankenes eksisterende forstanderskap slås sammen til ett forstanderskap på 48 medlemmer.

Det skal videre fremgå av fusjonsavtalen at det endelige forstanderskapet, senest innen utløpet av
overgangsperioden, skal bestå av 28 medlemmer. Det er de fusjonerte bankenes intensjon at det
fremtidige forstanderskapet skal sammensettes på en balansert måte mellom de to fusjonerende
bankene, med 12 innskytervalgte, tre offentlig valgte, seks valgt fra egenkapitalbeviseiere og syv
ansatte. Den geografiske fordelingen skal utdypes og formuleres i den endelige fusjonsavtalen.

Styret

Banken skal de to første årene etter ikrafttredelsen av fusjonen ledes av et styre på ti medlemmer
(inkludert to ansatte representanter), hvorav de fusjonerte bankene utnevner like mange medlemmer hver.

Stein Hannevik skal være arbeidende styreleder de to første årene, og går deretter over i ordinær
styrelederfunksjon. Torstein Moland blir nestleder i styret, og Trond Bjørnenak blir styremedlem.
Etter de to første driftsårene er det intensjonen at styret skal ha fem til syv medlemmer valgt av
forstanderskapet, hvorav minst to fra Vest-Agder, minst to fra Aust-Agder og minst ett medlem fra Telemark.

Konsernledelsen

Konsernledelsen vil fra fusjonstidspunktet bestå av åtte medlemmer inkludert administrerende
direktør, hvorav fire fra hver av de fusjonerte bankene. Etter to år vil leder av fusjonssekretariatet tre ut av konsernledelsen.

 • Geir Bergskaug blir administrerende direktør
 • Lasse Kvinlaug, viseadministrerende direktør og leder for Bedriftsmarkedet
 • Gunnar P. Thomassen, leder for Personmarkedet
 • Marianne Lofthus, leder for Kapitalmarked
 • Gry Moen, leder for Forretningsutvikling
 • Bjørn Friestad, leder av Risikostyring
 • Rolf H Søraker, leder av Konsernstab
 • Tellef Myrvold skal lede fusjonssekretariat i 2 år.

Fordelingen av hovedkontors- og fellesfunksjoner

Følgende hovedkontors- og fellesfunksjoner skal ledes fra og lokaliseres til Arendal:

 • Personmarked
 • Forsikring
 • Kundesenter
 • Investeringssenter
 • Depot
 • Regnskap
 • Lønn
 • Opplæring
 • IT-drift

Følgende hovedkontors- og fellesfunksjoner skal ledes fra og lokaliseres til Kristiansand:

 • Bedriftsmarked
 • Kapitalmarked
 • Finans/Valuta
 • Forretningsutvikling
 • Risikostyring
 • Konsernstab
 • Økonomi
 • Personal
 • Marked
 • Fusjonssekretariat

Adm. direktør skal ha kontor og synlighet både i Arendal og i Kristiansand.