Meny

Pluss og Sør fusjonerer - storbank på Sørlandet

Styrene i Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør har vedtatt en intensjonsavtale om å slå sammen de to bankene. En fusjonert bank vil få økt konkurransekraft, og vil dermed bli mer attraktiv for kunder og ansatte. Avtalen ivaretar balanse og likeverd mellom bankene, og likeverdet skal også være styrende for forhandlingene som gjenstår før endelig fusjonsavtale skal behandles i juni i år.

Både Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør har en lang historie og dype røtter på Sørlandet.
Begge bankene har hatt sterk vekst, og fremstår i dag som moderne og solide
finansinstitusjoner. Ingen av bankene trenger å fusjonere, men ved å forene sine ressurser vil
de skape en enda sterkere og bedre bank for personkunder, bedriftskunder og de mange
lokalsamfunnene bankene i dag betjener.

Forvalter ca 90 milliarder kroner

De to bankene utfyller hverandre geografisk, og sammen vil de posisjonere seg som
landsdelens desidert største finansinstitusjon. Den fusjonerte banken vil få en
forvaltningskapital på ca 90 milliarder kroner, og blir dermed den femte største norskeide
banken. Fusjonen mellom bankene vil være den største innen banksektoren i Norge siden
DnB/NOR-fusjonen i 2004.

-Denne fusjonen er viktig og har vært etterspurt av mange i flere år. Nå skjer det, og vi skal skape en ny bank som blir et kraftsentrum i og for landsdelen, der beslutningene skal tas lokalt, sier styreleder Trond Bjørnenak i Sparebanken Pluss.

Bankene har i dag langt på vei sammenfallende strategier. Disse danner et godt og solid
utgangspunkt for den nye bankens fremtidige strategi. Gjennom sammenslåingen gjør
bankene grep for å møte den konsolideringen som trolig vil komme i bank-Norge som følge
av økt konkurranse, internasjonale reguleringer og nye kapitalkrav.

Riktig tidspunkt

Styrene i de to bankene mener at tidspunktet for en fusjon nå er riktigere enn noen gang. En
sammenslåing vil skape en bedre bank både for kundene, medarbeiderne og landsdelen. Mer
konkret er ønsket at en ny storbank på Sørlandet skal:

 • Bidra til ytterligere vekst og utvikling i landsdelen.
 • Skape et nytt finansielt senter i landsdelen med løfteevne, risikospredning,
  konkurransekraft og lønnsomhet.
 • Utvikle en ny bank som er bedre rustet til å håndtere endrede rammebetingelser og
  myndighetskrav.
 • Bli en ny bank med et komplett kontornett som gir kundenærhet og
  konkurransefortrinn.
 • Skape en av landsdelens mest attraktive arbeidsplasser, med betydelig kompetanse og
  rom for spesialisering.

Viktige spørsmål avklart

Intensjonsavtalen har avklart de vesentligste spørsmål. En endelig fusjonsavtale vil være
avhengig av mer detaljerte forhandlinger som skal lede frem til en endelig fusjonsplan som
skal vedtas av de to styrene, og deretter fremlegges for endelig avgjørelse i de to bankenes
forstanderskap. Det er enighet om at navnet på den fusjonerte banken skal være Sparebanken
Sør. Det legges opp til en delt løsning av stabs- og fellesfunksjoner mellom kontorene i
Kristiansand og Arendal, med like mange arbeidsplasser i hver av de to byene. Blant annet er
det klart at Personmarked skal ledes fra Arendal, mens Bedriftsmarked skal ledes fra
Kristiansand. Hovedkontor og forretningsadresse skal legges til Kristiansand.

- Denne fusjonen er riktig og viktig for landsdelen. Vi rigger en bank for fremtiden, og vi har ivaretatt en lik og balansert fordeling ledelsesmessig og geografisk. Både bedrifter og
personkunder vil møte en lokal bank med større løftekraft og mer kompetanse enn det de to bankene hver for seg kan tilby. Det betyr at vi får en bank med økt konkurranseevne. Samtidig skaper vi en mer robust bank som er i forkant av den utviklingen vi ser med nye
myndighetskrav, blant annet til økt soliditet og likviditet, sier Torstein Moland, styreleder i
Sparebanken Sør.

Stein Hannevik, i dag administrerende direktør i Sparebanken Pluss, blir arbeidende
styreleder. Dagens styreleder i Sparebanken Sør, Torstein Moland, går inn som styrets
nestleder. Dagens styreleder i Sparebanken Pluss, Trond Bjørnenak, blir styremedlem. Geir
Bergskaug, i dag administrerende direktør i Sparebanken Sør, blir administrerende direktør i
den nye banken. Lasse Kvinlaug som i dag er viseadministrerende direktør i Sparebanken
Pluss, får samme funksjon i den nye banken.

-Næringslivet på Sørlandet er i sterk positiv utvikling, og vi ønsker å følge våre kunder, og
bidra til videre vekst og utvikling i landsdelen. Jeg ser frem til å arbeide som styreleder, og vil bruke all min kompetanse og erfaring i etableringen av den nye banken, sier Stein Hannevik.

-Den nye banken blir den klart største banken i landsdelen, og en av de største
arbeidsplassene i denne regionen med kontorer og virksomheter i 40 byer og tettsteder. Jeg
ser på rollen som administrerende direktør i den nye banken som en stor og spennende
utfordring, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Geir Bergskaug.

Endelig avtale til sommeren

Partene skal i tiden fremover forhandle om en endelig avtale med vilkårene for en
sammenslåing. Det vil også bli foretatt en økonomisk og juridisk gjennomgåelse av bankene.
En avtale forventes å foreligge i mai/juni, og sammenslåingen vil etter planen bli endelig
behandlet i bankenes forstanderskap deretter. Forutsatt godkjennelse fra offentlige
myndigheter, vil fusjonen kunne tre i kraft fra 1. januar 2014.
Ytterligere informasjon vil bli gitt på pressekonferansen.

Kontaktpersoner

Trond Bjørnenak, styreleder i Sparebanken Pluss, tlf. +47 91 69 34 11
Torstein Moland, styreleder i Sparebanken Sør, tlf. +47 90 50 23 33
Stein Hannevik, administrerende direktør i Sparebanken Pluss, tlf. +47 98 28 17 77 sah@sparebankenpluss.no
Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør, tlf. +47 901 27 206 geir.bergskaug@sor.no

Kristiansand/Arendal 12. mars 2013