Meny

Pressemelding fjerde kvartal

Resultat pr. 4. kvartal 2014 – God bankdrift – økte inntekter og reduserte kostnader bidrar til et solid resultat for 2014.

 Sparebanken Sør oppnådde etter 4. kvartal 2014 et resultat før skatt på 1.100 mill. kroner. Justert for engangsposter* som følge av fusjonen utgjorde resultat før skatt 900 mill. kroner. Banken har oppnådd en god inntektsutvikling, samtidig som kostnadene justert for fusjonseffekter viser en nominell nedgang. Egenkapitalavkastning etter skatt, korrigert for negativ goodwill, utgjorde ved utgangen av året 10,1 prosent. 

Hovedtrekk

 • Et solid og godt første driftsår for nye Sparebanken Sør  
  Bankens inntekter utviklet seg positivt og passerte 2 mrd. kroner i 2014
 • Netto renteinntekter på 1.511 mill. kroner, en vekst på 5 prosent i forhold til 2013
 • Nominell nedgang i driftskostnadene hensyntatt kostnader i forbindelse med fusjonen
  Kostnader i prosent av inntekter på 39,2 prosent justert for fusjonskostnader  
 • Tap på utlån er belastet med netto 268 mill. kroner. Tilsvarende tall i 2013 var 126 mill. kroner
  For 4. kvartal isolert utgjorde tapene 19 mill. kroner mot 57 mill. kroner samme periode året før
 • Resultat før skatt på 900 mill. kroner (eksklusive negativ goodwill)
 • Bankens utlånsvolum passerer 80 mrd. kroner ved utgangen av 2014  
  12 måneders utlånsvekst på 3,5 mrd. kroner / 4,5 prosent  
 • Innskuddsdekning har gjennom året styrket seg fra 56,5 til 59,6 prosent  
  12 måneders innskuddsvekst på 4,5 mrd. kroner / 10,3 prosent  
 • Solid egenkapital og kjernekapitaldekning godt over myndighetskrav
  Egenkapitalavkastning på 10,1 prosent i 2014
 • Styret vil foreslå overfor bankens forstanderskap å utdele utbytte for 2014 på kr 10,00 pr. egenkapitalbevis 

 

Sum netto inntekter etter 4. kvartal utgjør 2.002 mill. kroner mot 1.918 mill. kroner samme periode i fjor. Inntektsøkningen kan i hovedsak tilskrives økt rentenetto, økte provisjonsinntekter og realisering av gevinst gjennom salget av eierposten i Nets. 

Driftskostnader (eksklusive inntektsføringen av negativ goodwill) ble 834 mill. kroner etter 4. kvartal, mot 800 mill. kroner etter 4. kvartal 2013. Holdes kostnader vedrørende fusjonen og økt aktivitet i eiendomsmeglervirksomheten utenfor, kan konsernet vise til en nominell kostnadsnedgang. 

Tap på utlån er belastet med netto 268 mill. kroner, tilsvarende 0,33 av netto utlån. Tilsvarende tall i 2013 var 126 mill. kroner og 0,16 av netto utlån.

For 4. kvartal isolert utgjør tapene 19 mill. kroner mot 57 mill. kroner samme periode i fjor. Med ny og strammere kredittpraksis og styrkede tapsavsetninger gjennom 2014, forventer banken at fremtidige tapsnivå i hovedsak vil følge konjunkturutviklingen.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis etter 4. kvartal ble henholdsvis 4,5 prosent og 10,3 prosent. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 80,9 mrd. kroner og innskuddene utgjør 48,3 mrd. kroner.

Forvaltningskapitalen utgjør 94,1 mrd. kroner, en vekst på 0,3 prosent fra samme periode i fjor.  

Ved utgangen av 4. kvartal 2014 utgjør ren kjernekapitaldekning 13,1 prosent. Kjernekapitaldekningen utgjør 14,4 prosent og kapitaldekningen 15,1 prosent basert på standardmetoden i Basel II regelverket. Sparebanken Sør oppfylte dermed med god margin de nye kapitalkravene for finansinstitusjoner med virkning fra 01.07.2014 på henholdsvis 10 prosent for ren kjernekapital og 13,5 prosent for totalkapital. 

- Sparebanken Sør leverer et solid resultat for 2014. Banken kan fremvise vekst innenfor både person- og bedriftsmarkedet, inntektene vokser og kostnadene reduseres justert for fusjonskostnader. Gjennom de grep og tiltak banken gjorde i 2014, blant annet gjennom en raskere realisering av fusjonsgevinster, er Sparebanken Sør godt posisjonert for å levere gode resultater også fremover, sier administrerende direktør Geir Bergskaug. 

Se regnskap og presentasjon her

Kontaktperson: Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon nr: 901 27 206 

* For å vise den faktiske utviklingen for den fusjonerte banken, er det benyttet proformatall (summen av gamle Sør og Pluss) for 4. kvartal 2013. I tillegg er inntektsføringen av negativ goodwill holdt utenfor i sammenlikningstall mot fjoråret. Det vises for øvrig til kvartalsrapporten for ytterligere informasjon om disse justeringene.