Meny

Solid start på året for Sparebanken Sør

Resultat pr. 1. kvartal 2015.

Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 254 mill. kroner etter 1. kvartal 2015, mot 237 mill. kroner i samme periode i fjor (Justert for ekstraordinære poster). Resultatet er påvirket positivt av utviklingen i provisjonsinntekter, kostnader og tap, men utfordres av utviklingen i rentenetto som følge av sterk konkurranse i bankmarkedet.

Hovedtrekk

  • Underliggende resultatfremgang på 17 mill. kroner eller 7,2 prosent
  • Renteinntekter redusert som følge av marginpress, men kompenseres delvis gjennom økning i provisjonsinntektene
  • Nedgang i driftskostnadene med 5,2 prosent mot samme periode i fjor
  • Lave tap på utlån
  • Utlånsvekst på 5,1 prosent, og innskuddsvekst på 6,7 prosent fra samme periode i fjor
  • Solid egenkapital og kjernekapitaldekning over myndighetskrav
  • Egenkapitalavkastning etter skatt utgjorde ved utgangen av kvartalet 10,4 prosent.

Sum netto inntekter utgjorde 467 mill. kroner mot 546 mill. kroner samme periode i fjor.  Justert for gevinst ved salg av Nets utgjorde fjoråret 475 mill. kroner. Inntektsutviklingen har vært sammensatt av noe redusert rentenetto som følge av marginpress, samt økning i provisjonsinntektene som delvis kompenserer nedgangen.

Driftskostnader utgjorde 199 mill. kroner i kvartalet, mot 210 mill. kroner samme periode i fjor. Nedgangen i driftskostnadene utgjorde 5,2 prosent. Nedgangen kan tilskrives effekter fra fusjonen, hvor redusert bemanning utgjorde en vesentlig del. Det er i dag 451 årsverk ansatt i bankvirksomheten, ned 27 årsverk fra samme tid i fjor.

Tap på utlån utgjorde 14 mill. kroner i 1. kvartal 2015, mot 28 mill. kroner året før. I prosent av netto utlån utgjorde tapene 0,07 prosent, mot 0,14 prosent samme periode i fjor.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis etter 1. kvartal ble henholdsvis 5,1 prosent og 6,7 prosent. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 82,3 mrd. kroner og innskuddene utgjør 47,7 mrd. kroner. Forvaltningskapitalen utgjør 96,1 mrd. kroner, en vekst på 2,6 prosent fra samme periode i fjor.

Ved utgangen av 1. kvartal 2015 utgjorde ren kjernekapitaldekning 12,8 prosent. Kjernekapitaldekningen utgjorde 13,7 prosent og kapitaldekningen 14,8 prosent, basert på standardmetoden i Basel II regelverket. Inkludert andel av kvartalets resultat utgjorde ren kjernekapitaldekning 13,1 prosent. Konsernet oppfylte dermed med god margin kapitalkravene for finansinstitusjoner på henholdsvis 10 prosent for ren kjernekapital og 13,5 prosent for totalkapital.

Sparebanken Sør leverer et godt resultat for 1. kvartal 2015. Banken kan fremvise vekst innenfor både person- og bedriftsmarkedet, og resultatene utvikler seg positivt. Banken gjør løpende tilpasninger for å sikre en kostnadseffektiv bank med god konkurransekraft også fremover, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson:
Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon nr: 901 27 206

* Inntektsføringen av negativ goodwill holdt utenfor i sammenlikningstall for fjoråret. Det vises for øvrig til kvartalsrapporten for ytterligere informasjon om disse justeringene.