Meny

Pressemelding: Første kvartalsrapport 2014

Pressemelding fra Sparebanken Sør: Resultat per 1. kvartal 2014.

Resultat per 1. kvartal 2014

Sparebanken Sør oppnådde i 1. kvartal 2014 et resultat før skatt på 513 mill. kroner. Justert for engangsposter (negativ goodwill*) som følge av fusjonen utgjorde resultat før skatt 308 mill. kroner, mot 184 mill. kroner i 2013 (proforma*). Egenkapitalavkastning etter skatt korrigert for negativ goodwill utgjør etter 1. kvartal 14,7 prosent, og korrigert for verdiendring i Nets utgjør den 10,4 prosent.

Hovedtrekk

 • Fusjonsprosess på «skinner», implementering og integrering som planlagt
 • Solid driftsresultat på 513 mill. kroner før skatt
 • Inntektsføring av negativ goodwill som følge av fusjonen på 205 mill. kroner
 • Verdiendring Nets på 71 mill. kroner
 • Fortsatt god vekst, innskudd og utlån
 • God utvikling i renteinntekter fra innskudd og utlån
 • Positiv utvikling i provisjonsinntekter fra bankens eiendomsmeglervirksomhet
 • Nominell nedgang kostnader hensyntatt fusjonskostnader og profilering
  → Bemanningsreduksjonen gjennomføres som planlagt og gir redusert kostnadsbase
 • Solid egenkapital og kjernekapitaldekning godt over myndighetskrav
 • Sum netto inntekter i 1. kvartal utgjør 546 mill. kroner mot 394 mill. kroner pr. 1. kvartal 2013. Inntektsøkningen kan i hovedsak tilskrives økt rentenetto og verdiendring Nets.

Driftskostnader (justert for negativ goodwill) ble 210 mill. kroner i 1. kvartal 2014, mot 195 mill. kroner pr. 1. kvartal 2013. Kostnader i prosent av inntektene utgjør 38,5 prosent mot 49,5 prosent tilsvarende periode i fjor.

Tap på utlån ble 28 mill. kroner i 1. kvartal 2014, mot 15 mill. kroner i 1. kvartal 2013. Annualisert og i prosent av netto utlån utgjør dette 0,14 prosent. Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og tapsnivåene vurderes som moderate.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis pr. 1. kvartal 2014 ble henholdsvis 6,4 prosent og

10,2 prosent. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 78,4 mrd. kroner og innskuddene utgjør 44,7 mrd. kroner. Forvaltningskapitalen utgjør 93,7 mrd. kroner, en vekst på 5,7 prosent fra samme periode i fjor.

Ved utgangen av 1. kvartal 2014 utgjør ren kjernekapitaldekning 12,3 prosent. Kjernekapitaldekningen utgjør 13,6 prosent og kapitaldekningen 14,3 prosent basert på standardmetoden i Basel II regelverket.

Se regnskap for Sparebanken Sør

Se regnskap for Sør Boligkreditt

Kontaktperson

Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon 901 27 206

*For å vise den faktiske utviklingen for den fusjonerte banken, er det benyttet proformatall (summen av gamle Sør og Pluss) for 1. kvartal 2013. I tillegg er inntektsføringen av negativ goodwill holdt utenfor i sammenlikningstall mot fjoråret. Det vises for øvrig til kvartalsrapporten for ytterligere informasjon om disse justeringene.