Meny

Pressemelding: Andre kvartalsrapport 2014

Pressemelding fra Sparebanken Sør: Resultat pr. 2. kvartal 2014.

Sparebanken Sør oppnådde etter 2. kvartal 2014 et resultat før skatt på 736 mill. kroner. Justert for engangsposter (negativ goodwill*) som følge av fusjonen utgjorde resultat før skatt 531 mill. kroner, mot 371 mill. kroner i 2013 (proforma*). Egenkapitalavkastning etter skatt korrigert for negativ goodwill utgjør etter 2. kvartal 12,3 prosent, og korrigert for verdiendring i Nets utgjør den 10,2 prosent.

Hovedtrekk

 • På god vei til å nå ambisjonen om å etablere et finansielt senter i landsdelen med løfteevne og konkurransekraft.
  Sum netto inntekter 1. halvår passerte 1 mrd. kroner
 • Solid driftsresultat før skatt på 736 mill. kroner
  Hvorav negativ goodwill utgjør 205 mill. kroner og Nets 71 mill. kroner
 • Vekst utover markedsvekst på både innskudd og utlån
  12 md. vekst innskudd 8,6 prosent og utlån 5,8 prosent
 • Positiv utvikling i provisjonsinntekter fra bankens eiendomsmegler - Sørmegleren
  Som følge av sammenslåingen mellom ABCenter og Plussmegleren
 • Nedbemanning gjennomføres som planlagt og gir redusert kostnadsbase
  Kostnader i prosent av forvaltning på 0,85 prosent justert for fusjonskostnader
 • Solid egenkapital og kjernekapitaldekning godt over myndighetskrav

Sum netto inntekter etter 1. halvår utgjør 1.018 mill. kroner mot 812 mill. kroner pr. 1. halvår 2013. Inntektsøkningen kan i hovedsak tilskrives økt rentenetto, provisjonsinntekter og verdiendring Nets.

Driftskostnader (justert for negativ goodwill) ble 431 mill. kroner i 1. halvår 2014, mot 392 mill. kroner pr. 1. halvår 2013. Kostnader i prosent av inntektene utgjør 42,3 prosent mot 48,3 prosent tilsvarende periode i fjor.

Tap på utlån ble 56 mill. kroner i 1. halvår 2014, mot 49 mill. kroner i 1. halvår 2013. Annualisert og i prosent av netto utlån utgjør dette 0,14 prosent. Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og tapsnivåene vurderes som moderate.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis pr. 1. halvår 2014 ble henholdsvis 5,8 prosent og 8,6 prosent. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 79,7 mrd. kroner og innskuddene utgjør 47,3 mrd. kroner. Forvaltningskapitalen utgjør 96,2 mrd. kroner, en vekst på 4,8 prosent fra samme periode i fjor.

Ved utgangen av 1. halvår 2014 utgjør ren kjernekapitaldekning 12,3 prosent.
Kjernekapitaldekningen utgjør 13,6 prosent og kapitaldekningen 14,3 prosent basert på standardmetoden i Basel II regelverket.

Kontaktperson

Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon: 901 27 206
* For å vise den faktiske utviklingen for den fusjonerte banken, er det benyttet proformatall (summen av gamle Sør og Pluss) for 2. kvartal 2013. I tillegg er inntektsføringen av negativ goodwill holdt utenfor i sammenlikningstall mot fjoråret. Det vises for øvrig til kvartalsrapporten for ytterligere informasjon om disse justeringene.