Meny

Pressemelding: Godt resultat etter 1. halvår 2015

Resultat pr. 1. halvår 2015 – Høy aktivitet og fokus på underliggende drift bidrar til et godt resultat for Sparebanken Sør.

Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 500 mill. kroner etter 1. halvår 2015, mot 460 mill. kroner i samme periode i fjor (justert for ekstraordinære poster). Resultatet er påvirket positivt av vekst i provisjonsinntekter, samt reduksjon i kostnader og tap. Høy aktivitet sikrer god og lønnsom vekst i et bankmarked med betydelig konkurranse.

Hovedtrekk

  • Underliggende resultatfremgang på 40 mill. kroner eller 8,7 prosent mot samme periode i fjor
  • Renteinntekter redusert som følge av marginpress, men kompenseres av økning i provisjonsinntektene
  • Nedgang i driftskostnadene med 5,8 prosent
  • Lave tap på utlån
  • Utlånsvekst på 5,5 prosent, og innskuddsvekst på 5,1 prosent
  • Egenkapitalavkastning etter skatt på 10,0 prosent

Sum netto inntekter utgjorde 938 mill. kroner mot 1.018 mill. kroner samme periode i fjor.  Justert for gevinst ved salg av Nets utgjorde fjoråret 947 mill. kroner. Inntektsutviklingen er sammensatt av en noe redusert rentenetto som følge av marginpress, samtidig som økning i provisjonsinntektene fra eiendomsmeglervirksomheten delvis kompenserer for nedgangen.

For bankvirksomheten isolert utgjorde kostnadene 359 mill. kroner mot 394 mill. kroner samme periode i fjor. Kostnadsreduksjonen utgjorde 35 mill. kroner eller 8,9 prosent. Uttak av fusjonsgevinster gjennom nedbemanning ligger foran planen og bidrar til reduserte kostnader.

Tap på utlån utgjorde 32 mill. kroner etter 1. halvår 2015, mot 56 mill. kroner året før. I prosent av netto utlån utgjorde tapene 0,08 prosent, mot 0,14 prosent samme periode i fjor. Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis etter 1. halvår ble henholdsvis 5,5 prosent og 5,1 prosent. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 83,9 mrd. kroner og innskuddene utgjør 49,8 mrd. kroner.

Ved utgangen av 1. halvår 2015 utgjorde ren kjernekapitaldekning 12,2 prosent. Kjernekapital-dekningen utgjorde 13,0 prosent og kapitaldekningen 14,5 prosent, basert på standardmetoden i Basel II regelverket. Inkludert andel av årets resultat utgjorde ren kjernekapitaldekning 12,7 prosent og total kapitaldekning 15,0 prosent.

Sparebanken Sør leverer et godt resultat for 1. halvår 2015. Banken kan fremvise vekst innenfor både person- og bedriftsmarkedet, og underliggende resultat utvikler seg positivt. Bankens strategi frem mot 2020 er vedtatt i styret i 2. kvartal og bekrefter retning og ambisjon. Banken skal videreføre kostnadseffektiv drift, langsiktig verdiskaping og har en målsetting om å være en sterk regionbank for landsdelen, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson: Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon 901 27 206.